مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت

تماس با ما

شرکت خاک وپی آزما
کارگر شمالی –بالاتر از پمپ بنزین –ساختمان مهر 311 –طبقه دوم

Telephone: 021 88225796
Fax: 021 88225796


فهرست فرصت های

شغلی فعلی ما

مشاهده پست های خالی

Mr Majd
Laboratory Manager
M:09128473559
E: Info@khpaz.com

Dr Majd
Quality Manager
M: 09128473559
E: Info@khpaz.com